Rekrutacja 2021/2022 | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Rekrutacja 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im św. Dominika Savio w Ostródzie

Salezjańska Szkoła Podstawowa nie jest szkołą rejonową.
Rekrutacją do klasy pierwszej są objęte dzieci siedmioletnie.

Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap I - od 1 lutego do 15 marca 2021 r.
Postępowanie kwalifikacyjne – formalny zapis wszystkich zgłaszających się dzieci na podstawie złożonej, kompletnej dokumentacji.

W tym czasie, należy pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu następujące formularze do wypełnienia:

•Wniosek o przyjęcie dziecka
•Wymagania szkoły
•Informacja z przedszkola

Do wypełnionych formularzy rodzice dołączają wymagane załączniki:

• skrócony odpis aktu urodzenia,
• świadectwo chrztu,
• podpisane 2 fotografie,
• opinia księdza proboszcza lub katechety
• potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich : 04102036130000610200860734 z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.

Wypełnione formularze rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły, przesyłają drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail rekrutacjassp@gmail.com
Sekretariat szkoły ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej i spotkania obserwacyjnego dziecka.

Etap II – od 17 do 24 marca 2021r.

Postępowanie rekrutacyjne na tym etapie obejmuje:

•Weryfikację i analizę przez komisję rekrutacyjną wniosków i dołączonych dokumentów
•Spotkanie z Księdzem Dyrektorem i obserwację dziecka przez zespół psychologiczno – pedagogiczny podczas pracy z zespołem kilkorga dzieci.

Spotkania te będą odbywały się 17,18,19, 22 i 24 marca 2021r. w godzinach 16:30 -17:15 wg. zapisów dokonanych podczas składania dokumentów.

•Dziecko będzie pracowało z nauczycielami w grupie kilkorga rówieśników.
•Rodzice w tym czasie spotkają się z Ks. Dyrektorem

Etap III - od 26 do 30 marca 2021r.

26 marca 2021r. - Posiedzenie komisji rekrutacyjnej
29 – 30 marca 2021r. – składanie pisemnych oświadczeń woli przyjęcia – sekretariat szkoły.

Planowane zakończenie postępowania rekrutacyjnego do SSP nastąpi 30 marca 2021r. wraz z ogłoszeniem listy przyjętych na stronie szkoły www.ostroda.salezjanie.pl (godz. 16:00)

Warunki finansowe:
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł (zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły) i powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata w wysokości 100 zł pobierana przez 10 miesięcy za dodatkowe zajęcia dydaktyczne wykraczające poza ramowe plany nauczania MEiN.
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Jednolity strój szkolny zgodnie z zamówieniem ok. 300 zł.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im św. Dominika Savio w Ostródzie

Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Etap I Zgłoszenie kandydata do szkoły i rozmowa kwalifikacyjna

Ze strony szkoły lub z sekretariatu do pobrania:

  • podanie
  • wymagania szkoły ( formularz)

Do wypełnionych formularzy rodzice dostarczają wymagane załączniki:
- opinia księdza proboszcza
- opinia katechety
- podpisane 2 fotografie
- świadectwo chrztu
- skrócony odpis aktu urodzenia
- kopię świadectwa klasy 7
- potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich : 04102036130000610200860734 z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.
Do dnia 30 kwietnia dostarczają do szkoły: osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną komplet wymaganych dokumentów: adres e-mail: rekrutacjaslo@gmail.com oraz ustalają przez sekretariat szkoły termin rozmowy kwalifikacyjnej z Ks. Dyrektorem.
W rozmowie kwalifikacyjnej powinni wziąć udział kandydat/ka ze swoimi rodzicami/prawnymi opiekunami.

Decyzja Komisji kwalifikacyjnej o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego - 18 czerwca 2021r.

Pozytywna decyzja komisji kwalifikacyjnej otwiera drogę do postępowania rekrutacyjnego.

Etap II Postępowanie rekrutacyjne

Drugi etap przeznaczony jest dla tych, którzy decyzją Komisji Kwalifikacyjnej uzyskali rekomendację do dalszego postępowania. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o uzyskane wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane na świadectwie kończącym szkołę podstawową.

W dniu zakończenia roku szkolnego (25 czerwca) kandydaci składają oryginalne:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty - do 14 lipca

Komisja rekrutacyjna

- Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej 20 lipca – wstępna lista osób przyjętych
- 20 lipca – 23 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły oraz złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów stosownych oświadczeń i podpisanie umowy.

Rekrutacja zostanie zakończona zgodnie z wytycznymi MEiN oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie 2 sierpnia.

Pliki

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się