Szkoła Podstawowa | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Szkoła Podstawowa

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Ostródzie jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.

Nie jesteśmy szkołą rejonową.
Nie pobieramy opłat czesnego za naukę.

 • nauczamy dwóch języków obcych - język angielski i od klasy 4 język niemiecki
 • realizujemy w zwiększonej liczbie godzin naukę przedmiotów: jez. polskiego, historii, fizyki,matematyki, chemii, geografii i biologii
 • proponujemy bogatą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) oraz kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów,
 • zapraszamy do aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim dając możliwość kształtowania wizerunku szkoły oraz organizacji życia szkolnego wspólnoty uczniowskiej,
 • zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych wyjazdach rekreacyjno-wypoczynkowych (obozy sportowe, obozy letnie, obozy narciarskie),
 • realizujemy w formie międzyoddziałowych zajęć fakultatywnych założenia podstawy programowej z wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka nożna, gry zespołowe, turystyka i rekreacja, taniec),
 • zapewniamy możliwość kontynuowania nauki absolwentom szkoły w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.

Wychowanie
Szkoła prowadzona jest przez Towarzystwo Salezjańskie, stąd też całokształt jej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki oraz na systemie wychowawczym Księdza Bosko opartym na trzech filarach, którymi są:

 • rozum - niezbędny w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość
 • religia - która jest potrzebna do pełnej formacji osobowości człowieka
 • miłość - która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka

Tworzymy wspólnotę:

 • uczniów
 • rodziców
 • nauczycieli
 • salezjanów

Formacja ogólnoludzka i religijna:

 • salezjanie wspierają pracę wychowawców klas
 • każdy dzień rozpoczyna się modlitwą i "słówkiem na dzień dobry"
 • we wspólnocie szkolnej przeżywamy uroczystości i święta
 • ważnym elementem formacji oraz identyfikacji ze szkołą jest jednolity strój szkolny

Razem troszczymy się o:

 • ducha rodzinnego
 • życzliwość
 • wzajemny szacunek
 • klimat pracowitości
 • optymizm
 • radość

Przygotowujemy uczniów do uczestnictwa w kulturze
Służą temu:

 • koła zainteresowań
 • zajęcia dodatkowe
 • teatr szkolny
 • koło biblioteczne
 • schola i zespół muzyczny
 • gazetka szkolna
 • wieczornice czyli tematyczne spotkania z poezją
 • wieczory filmowe
 • wyjazdy do teatrów, muzeów i na koncerty
 • wyjazdy integracyjne i edukacyjne

Wychowanie fizyczne i sport
Doceniając tę dziedzinę życia, proponujemy bogatą ofertę zajęć.

 • dysponujemy nowoczesną salą gimnastyczną
 • na terenie szkoły działa Salezjańska Organizacja Sportowa (SALOS)
 • czynnie uczestniczymy w sportowej rywalizacji międzyszkolnej
 • organizujemy zawody dla uczniów szkoły
 • w formie zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego proponujemy: piłkę siatkową, piłkę nożną, zajęcia taneczne i gry zespołowe
 • w okresie ferii organizujemy wyjazdy na obóz narciarski

Świetlica
Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia świetlicowe.

Warunki Rekrutacji

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
 • tel.: (89) 646-41-46
 • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się