Informacje o szkole | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio

Szkoła ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1.

Organem prowadzącym szkołę i jej właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria św. Stanisława Kostki, mające swoją siedzibę w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, reprezentowane przez Inspektora (przełożony prowincji zakonnej).

Organ prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Konkordat) dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

Szkoła kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Cykl kształcenia w szkole jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

Jest szkołą posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.

Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.

Szkoła realizuje program wychowawczy oparty na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko, w którym wszyscy pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym.

Cele i zadania statutowe szkoły oparte są na religii katolickiej i pozostają w bezpośrednim związku z religią ora jej etosem, który jest obowiązujący w nauczaniu, wychowaniu i stosowanych metodach profilaktyki.

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową,
  • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu,
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się