REKRUTACJA do Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum i Liceum Salezjańskie są szkołami katolickimi prowadzonymi przez Salezjanów Księdza Bosko. Posiadamy własny system wychowawczy opierający się na trzech filarach:
 • rozum niezbędny w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość
 • religia, która potrzebna jest do pełnej formacji osobowości człowieka
 • miłość, która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka.


Nasze szkoły są małe, stąd też wychowawcy znają każdego ucznia i sami uczniowie znają się nawzajem, co ułatwia życzliwe odnoszenie się do siebie oraz zapobiega anonimowości we wspólnocie klasowej i szkolnej. Stąd nasza szkoła jest postrzegana jako bardzo bezpieczna.

Tworzymy wspólnotę:
 • uczniów
 • rodziców
 • nauczycieli
 • salezjanów


Formacja ogólnoludzka i religijna
 • salezjanie wspierają pracę wychowawców klas
 • każdy dzień rozpoczyna się modlitwą i „słówkiem na dzień dobry”,
 • we wspólnocie szkolnej przeżywamy uroczystości i święta,


Troszczymy się o:
 • ducha rodzinnego
 • życzliwość
 • wzajemny szacunek
 • klimat pracowitości
 • optymizm
 • radość


Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Oznacza to m.in. że nie jesteśmy w pełni dotowani przez samorządy lokalne. Otrzymujemy tylko tzw. subwencję ministerialną. Stąd też pobieramy czesne, które pozwala pokryć koszty funkcjonowania szkoły. Uczniom z rodzin niezamożnych proponujemy zniżki lub zwolnienia z czesnego w ramach pomocy stypendialnej przy współpracy z Fundacją „Ku mądrości”.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne

Gimnazjum jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację. Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 • Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne nie jest szkołą rejonową..


 • Ponadto:
  • nauczamy dwóch języków obcych w zwiększonej liczbie zajęć ( po 3 godziny) - język angielski i język niemiecki – oba języki w podziale na grupy ze względu na stopień zaawansowania,
  • w zwiększonej liczbie godzin realizujemy naukę przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii i biologii,
  • proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) oraz kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów,
  • zapraszamy do aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim dając możliwość kształtowania wizerunku szkoły oraz organizacji życia szkolnego wspólnoty uczniowskiej,
  • stwarzamy możliwość realizacji Projektu edukacyjnego na dowolnym etapie cyklu nauczania i w dowolnie wybranym zakresie tematycznym,
  • zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych wyjazdach rekreacyjno-wypoczynkowych (obozy sportowe, obozy letnie, obozy narciarskie),
  • realizujemy w formie międzyoddziałowych zajęć fakultatywnych założenia podstawy programowej z wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka nożna, gry zespołowe, turystyka i rekreacja, taniec),
  • zapewniamy możliwość kontynuowania nauki absolwentom naszego Gimnazjum w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.


  Przewidywany nabór do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 to 2 klasy.

  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

  Liceum jest również szkołą dostępną dla wszystkich. Realizowana jest w niej szeroko pojęta edukacja mająca na celu przygotowanie ucznia do najważniejszego egzaminu dojrzałości - matury.

 • Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych..
 • Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Języki obce (język angielski i język niemiecki) nauczane są w niewielkich grupach ze względu na stopień zaawansowania (po 3 godziny tygodniowo). Ponadto w klasie pierwszej uczeń ma możliwość realizacji zakresu rozszerzonego z języka obcego równolegle z poziomem podstawowym (dodatkowe 2 godziny tygodniowo). Szkoła nie narzuca przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcącym w zakresie podstawowym. Z końcem nauki w klasie pierwszej uczeń wybiera przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej z proponowanych przez szkołę zajęć edukacyjnych. Szkoła nie ogranicza ucznia w wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, jednakże sugeruje rozsądny wybór w ilości od 2 do 4. Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym prowadzone są w niewielkich zespołach klasowych. Uczniom Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) ,kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów, możliwość aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w organizowanych wyjazdach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz udział w programach edukacyjnych.

  Przewidywany nabór do liceum na rok szkolny 2014/2015 to 1 klasa.

  Zasady rekrutacji

  Na początku drugiego semestru Ks. Dyrektor ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym.

  Zapraszamy na dni otwartych drzwi w godz. 9:30-13:30.

  • 15 marca 2014 r.
  • 5 kwietnia 2014 r.
  • 17 maja 2014 r.
  • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły Ks. Dyrektor podejmuje po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.

   Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

   Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
   • złożenie dokumentów w odpowiednim czasie,
   • zapoznanie się z wynikami nauczania w szkole niższego stopnia,
   • zapoznanie się z wynikami egzaminów zewnętrznych,
   • komisyjne rozpatrzenie uzyskanej lokaty kandydata,
   • rozmowa kwalifikacyjna ks. Dyrektora z kandydatem do SGN / SLO i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.


   Rozpatrywane będą podania uczniów, którzy:

   • zdobyli conajmniej średnią ocen 4,00 na świadectwie kończącym szkołę,
   • otrzymali ocenę zachowania nie niższą niż dobra,
   • zdobyli w sprawdzianie/egzaminie gimnazjalnym 70% punktów możliwych do uzyskania,
   • uiścili opłatę rekrutacyjną,
   • złożyli komplet wymaganych dokumentów,
   • odbyli rozmowę kwalifikacyjną z Ks. Dyrektorem.


   Do szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg uzyskanej lokaty w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


   UWAGA!

   Druk podania do szkoły
   można pobrać w sekretariacie lub tutaj:


   Podanie do Gimnazjum (.doc)    Podanie do Liceum (.doc)    

   WYMAGANE DOKUMENTY

   • podanie
   • wykaz ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji śródrocznej
   • świadectwo ukończenia szkoły – do 27 czerwca 2014
   • zaświadczenie ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego – do 27 czerwca 2014
   • skrócony odpis aktu urodzenia
   • opinia księdza proboszcza
   • opinia katechety
   • karta zdrowia – do 27 czerwca 2014
   • fotografie (2 podpisane).

   WAŻNE TERMINY

   • od 1 marca 2014 do 29 maja 2014 – możliwość składania podań o przyjęcie do Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej
   • od 1 marca 2014 do 27 czerwca 2014 – możliwość składania podań o przyjęcie do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
   • 27 czerwca 2014 - do godz. 16:00 należy złożyć:
    • kartę zdrowia,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
    • świadectwo ukończenia szkoły
   • 28 czerwca 2014 – spotkanie Komisji Rekrutacyjnej
   • 30 czerwca 2014 - godz. 10:00 - ogłoszenie wyników rekrutacji do Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
   • 30 czerwca 2014 - godz. 10:15 - test kompetencji z języka angielskiego dla uczniów Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego

   WARUNKI FINANSOWE

    Opłata rekrutacyjna
   • wynosi 200 zł w tym 50 zł opłata administracyjna i 150 zł tzw. wpisowe (podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły)
   • Z opłaty wpisowego zwolnieni są uczniowie, którzy zdobyli średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły 5,00, wzorową ocenę zachowania oraz 90% punktów ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego.
    Miesięczna opłata (czesne)
    W roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosiła:

   • 250 zł dla gimnazjum i liceum

   • Czesne w naszych szkołach opłaca się przez okres 11 miesięcy.
    Rada Rodziców - 40 zł rocznie.
    Ubezpieczenie ok. 30 zł.