Rekrutacja 2019/2020 | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Rekrutacja 2019/2020

Warunki rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im św. Dominika Savio w Ostródzie na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2018/2019 w rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie.

Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap I - od 5 lutego do 22 marca 2019r.
W tym czasie, w dniach pracy sekretariatu szkoły (poniedziałek-piątek, godz. 8.00 -15.00) należy złożyć:
• podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
• załączniki do podania
• skrócony odpis aktu urodzenia
• świadectwo chrztu
• podpisane 2 fotografie
• opinia księdza proboszcza
• opłata rekrutacyjna.
Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest obowiązkowa rozmowa rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły. Termin rozmowy należy ustalić indywidualnie w sekretariacie szkoły.
23 marca 2019r. godz. 10:00 – spotkanie połączone z obserwacją prowadzone przez zespół psychologiczno-pedagogiczny.

Etap II od 27 marca do 29 marca 2019r.
Postępowanie rekrutacyjne.
25 marca 2019r. - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej

26 marca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w I części postępowania na stronie internetowej szkoły.
Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. Stanisława Kostki w warszawie, odwołanie powinno być złożone przed zamknięciem procesu rekrutacji.
27 – 29 marca 2019r. – składanie pisemnych oświadczeń woli przyjęcia – sekretariat szkoły.

Etap III – zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 8 kwietnia 2019r.
8 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (www.ostroda.salezjanie.pl).
8 kwietnia 2019r. godz. 17:00 – zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przyjętych w poczet uczniów szkoły. Podpisanie stosownych oświadczeń oraz umów. Tego dnia dokonane zostaje zamówienie ( opłata) na jednolity strój szkolny.
28 sierpnia 2019r. godz. 17:00 – spotkanie integracyjne rodziców i uczniów klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Warunki finansowe
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia wykraczające poza minimum ministerialne przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Jednolity strój szkolny zgodnie z zamówieniem.

Warunki rekrutacji do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Dominika Savio w Ostródzie na rok szkolny 2019/2020.

Warunki rekrutacji do klasy pierwszej Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz terminy obowiązują kandydatów do liceum trzyletniego oraz kandydatów do liceum czteroletniego.

Przewidywany nabór do liceum na rok szkolny 2019/2020 to jedna klasa trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum i jedna klasa czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej.
Przewidywana liczebność klas – 24 uczniów.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
• złożenie dokumentów w odpowiednim czasie,
• zapoznanie się z wynikami nauczania w szkole niższego stopnia (uwagę przywiązujemy do oceny zachowania i z katechezy)
• zapoznanie się z wynikami egzaminów zewnętrznych,
• dokonanie niezbędnych opłat,
• komisyjne rozpatrzenie uzyskanej lokaty kandydata,
• rozmowa kwalifikacyjna ks. Dyrektora z kandydatem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły Ks. Dyrektor podejmuje po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty
• podanie, (druk do pobrania w sekretariacie)
• odpis aktu urodzenia
• świadectwo chrztu
• podpisane 2 fotografie
• opinia katechety
• opinia księdza proboszcza
• wykaz ocen klasyfikacji śródrocznej
• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum / klasy siódmej szkoły podstawowej
• świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej
• zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty
• karta zdrowia

Etap I
Składanie dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna dyrektora szkoły z kandydatem wraz z rodzicami – od 5 lutego do 31 maja 2019 r. (termin rozmowy należy ustalić w sekretariacie szkoły)
Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej – 3 czerwca 2019 r., godz. 9:00.
Podanie do publicznej wiadomości na stronie www.ostroda.salezjanie.pl listy zakwalifikowanych do dalszego procedowania – 3 czerwca 2019 r.
W przypadku niezakwalifikowania kandydata do dalszego procedowania szkoła zwraca opłatę rekrutacyjną.Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. Stanisława Kostki w warszawie, odwołanie powinno być złożone przed zamknięciem procesu rekrutacji.

Etap II
Dostarczenie do sekretariatu świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz wyników i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty – 19 czerwca 2019 r. do godz. 14:30.

Etap III
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – 24 czerwca 2019 r., godz. 15:00.

25 czerwca godz. 17:00 głoszenie wyników rekrutacji – lista wstępna, test
z języka angielskiego dla kandydatów, zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przyjętych do szkoły. Tego dnia dokonane zostaje zamówienie (opłata) na jednolity strój szkolny, złożenie stosownych oświadczeń i podpisanie umów.
Osobom nieprzyjętym do szkoły zwrócone zostaną złożone dokumenty. Na tym etapie postępowania opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Warunki finansowe
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia wykraczające poza minimum ministerialne przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Jednolity strój szkolny zgodnie z zamówieniem.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się